Листовой металл купить в новосибирске

Алан-э-Дейл       22.05.2023 г.

Среднестатистическая стоимость сортамента Лист гк на рынке г. Новосибирск и область

Nov 16, 2020 — существенного изменения рыночной стоимости данного сортамента на рынке города Новосибирск и область, не зафиксировано.

По данным мониторинга металлургического портала METAL100.RU за october месяц 2020 года понижение среднерыночной стоимости Лист гк на рынке г. Новосибирск и область — -0.22%, что составляет 150 руб. за тонну.

Изменение цены сортамента по маркам сталей и сплавов:
03Х12Н10МТР-ВД, 
04Х19Н11М3, 
05Х12Н6Д2МФСГТ, 
06Х19Н9Т, 
07Х12НМБФ, 
07Х12НМБФ-Ш, 
07Х25Н13, 
07Х3ГНМЮА, 
08Х15Н5Д2Т, 
08Х15Н5Д2Т-Ш, 
08Х17, 
08Х21Н6М2Т, 
08Ю, 
08кп, 
08пс, 
08пс/сп, 
09Г2, 
09Г2-12, 
09Г2Д, 
09Г2Д-14, 
09Г2С, 
09Г2С-12, 
09Г2С-13, 
09Г2С-14, 
09Г2С-15, 
09Г2С-8, 
09Г2С-ГС, 
09Г2СД, 
09Г2ФБ
09ГСФ, 
10Г2, 
10Г2С1, 
10Г2ФБ, 
10Г2ФБЮ, 
10ГН2МФА, 
10Х14Г14Н4Т, 
10Х17Н13М2Т, 
10Х18Н18Ю4Д, 
10Х18Н9, 
10ХН3МД, 
10ХНДП, 
10ХСНД, 
10ХСНД-12, 
10ХСНД-12-ГС, 
10ХСНД-14, 
10ХСНД-15, 
10ХСНД-2, 
10ХСНД-5, 
10ХСНДА, 
10ХСНДА-2, 
10кп, 
10пс, 
110Г13Л, 
110Х18М-ШД, 
1163АМВ, 
1163АТВ, 
11АРЗМЗФ2, 
11Р3АМ3Ф2, 
11Х11Н2В2МФ, 
11Х11Н2В2МФ-Ш, 
120Г13, 
12Г2СБ, 
12ГН2МФАЮ, 
12ГС, 
12ДХН1МФ, 
12МХ, 
12Х15Г9НД, 
12Х17, 
12Х1МФ, 
12Х1МФ18, 
12Х2Н4А, 
12Х2НВФА, 
12Х2НМА, 
12Х2НМФА, 
12ХМ, 
12ХМ-3, 
12ХН2М, 
12ХН3А, 
12ХНМ, 
13Г1С, 
13Г1С-У, 
13Х14Н3В2ФР, 
13ХФА, 
1-3пс/сп5, 
1-3сп/пс5, 
14Г2, 
14Г2АФ, 
14Х2Н3МА, 
14Х2НМА, 
14ХГ2САФД, 
14ХГС, 
14ХН3МА, 
15Г, 
15ГС, 
15К, 
15Х11МФ, 
15Х12ВНМФ, 
15Х18СЮ, 
15Х1М1Ф, 
15Х5М, 
15ХМ, 
15ХСНД, 
15ХСНД-12, 
15ХСНД-2, 
15ХСНД-3, 
15ХСНДА, 
15ХСНДА-2, 
15пс, 
16Г2АФ, 
16Г2С, 
16ГС, 
16Х11Н2В2МФ, 
16Х16Н3МАД, 
17Г1С, 
17Г1С-12, 
17Г1С-14, 
17Г1С-У, 
17ГС, 
17ХНГТ, 
18Х11МНФБ, 
18Х12ВМБФР, 
18Х2Н4ВА, 
18Х2Н4МА, 
18ХГНМФР, 
18ХГТ, 
1пс, 
1пс/сп, 
1сп, 
1сп/пс, 
20Г, 
20ГС, 
20К, 
20Х, 
20Х12ВНМФ, 
20Х13, 
20Х13Н4Г9, 
20Х1М1Ф1БР, 
20Х1М1Ф1ТР
20Х2МА, 
20Х2Н4А, 
20ХГНМ, 
20ХГНМА, 
20ХГР, 
20ХГСА, 
20ХГСНМ, 
20ХГСНМА, 
20ХМ, 
20ХН2МА, 
20ХН3А, 
20ХСНД, 
20ЮЧ, 
20кп, 
20пс, 
22К, 
25Г2С, 
25Х, 
25Х1М1Ф, 
25Х1МФ, 
25Х2ГНТА, 
25Х2М1Ф, 
25Х2МА, 
25Х2Н4МА, 
25ХГСА, 
25ХГТ, 
28Х2М, 
28Х3СНМВФА, 
2пс, 
2пс5, 
2сп/пс5, 
2сп5, 
30MnB5, 
30Г, 
30Г2, 
30Х, 
30Х13, 
30Х2ГСН2ВМ, 
30Х2М, 
30Х2Н2М, 
30Х2Н2МА, 
30Х2НМА, 
30Х3ВА, 
30Х3НМ3Ф, 
30ХГСА, 
30ХГСН2А, 
30ХГСН2МА, 
30ХМ, 
30ХМА, 
30ХН2МА, 
30ХН2МФА, 
30ХСНВФА, 
34ХН1М, 
34ХН1МА, 
34ХН3МА, 
35Г2, 
35ГС, 
35Х, 
35ХГСА, 
35ХМ, 
38Х2МЮА, 
38Х2Н2МА, 
38ХА, 
38ХГН, 
38ХМ, 
38ХМА, 
38ХН3МА, 
38ХН3МФА, 
38ХС, 
3Х2В8Ф, 
3Х2МНФ, 
3Х2Н2МВФ, 
3Х3М3Ф, 
3кп, 
3пс, 
3пс/пс, 
3пс/пс5, 
3пс/сп, 
3пс/сп1, 
3пс/сп2, 
3пс/сп4, 
3пс/сп5, 
3пс/сп6, 
3пс2, 
3пс4, 
3пс5, 
3пс5/сп5, 
3сп, 
3сп/пс, 
3сп/пс2, 
3сп/пс5, 
3сп/сп5, 
3сп1, 
3сп1-5, 
3сп2, 
3сп4, 
3сп5, 
3сп5/пс5, 
40Х, 
40Х10С2М, 
40Х2Н2МА, 
40Х9С2, 
40ХГНМ, 
40ХГТР, 
40ХМФА, 
40ХН, 
40ХН2МА, 
40ХФА, 
45Г, 
45Г17Ю3, 
45Х, 
45Х22Н4М3, 
47НД, 
4Х4ВМФС, 
4Х5В2ФС, 
4Х5МФ1С, 
4Х5МФС, 
50Г, 
50НП, 
50ХФА, 
55ГС, 
55Х20Г9АН4, 
55Х20Г9АН4Б, 
5В, 
5Х3В3МФС, 
5ХВ2С, 
5ХГМ, 
5ХНВ, 
5ХНМ, 
5кп, 
60Г, 
60С2, 
60С2А, 
60С2ВА, 
65Г, 
65Х13, 
6Х6В3МФС, 
6ХВ2С, 
6ХС, 
70Г, 
7Х3, 
8Х3, 
8Х4В2МФС2, 
8ХФ
9Х1, 
9ХВГ, 
9ХС, 
9ХФ
A40S, 
CPC700, 
D36, 
D40S, 
Domex 700MC, 
E40S, 
Hardox 400, 
Hardox 450, 
LRA, 
LRAH, 
LRAH-32, 
LRAH-36, 
LR AZ 25, 
LRDH-32, 
LRDH-36, 
MAGSTRONG H400, 
MAGSTRONG H450
Optim 700MC, 
S235J2+N, 
S235JR, 
S235JR+N, 
S275JR
S355J2, 
S355J2+N, 
S500, 
S500MC, 
S550MC, 
S600MC, 
S690QL1, 
S700MC, 
SeverHard 400, 
SeverHard 450, 
Severweld 690, 
Strenx 500, 
Strenx 700, 
Weldox 700MC, 
X52MS, 
А5, 
АБ1, 
АБ2-1, 
АБ2-2, 
АК25, 
АК27, 
АК29, 
АК29Н, 
АК30, 
АК31-Ш, 
АК33-СВ, 
АК33-Ш, 
АК33-ШСВ, 
АК35, 
АК36-9СВ, 
АК36-ШСВ, 
ВНС2, 
ВП25, 
К350В-5
К52, 
К55, 
К56, 
К56-2, 
К60, 
К65, 
КК-6, 
М1, 
М3, 
Р12Ф3, 
Р18, 
Р6М5, 
РСА, 
РСА-32, 
РСА-36, 
РСВ, 
РСД, 
РСД-32, 
РСД-36, 
РСЕ, 
РСЕ-36, 
С245, 
С255, 
С345, 
С345-1, 
С345-2, 
С345-3, 
С355, 
С390, 
С440, 
СП28, 
СП-28, 
СП-40, 
СЧ20, 
У10А, 
У12А, 
У7, 
У7А, 
У8, 
У8А, 
У9, 
Х12МФ, 
Х18Н10Т, 
Х20Н80, 
Х56, 
Х6Ф1, 
ХВГ, 
ХН28ВМАБ, 
ХН32Т, 
ХН50МВКТЮР-ИД, 
ХН56ВНТЮ, 
ХН68ВМТЮК-ВД, 
ХН70Ю, 
ШХ15, 
ЭИ696Б, 
ЭИ712, 
ЭП310-Ш, 
б/у, 
оцинк., 
сп/пс, 
сп5, 
ст0, 
ст0-1, 
ст0-5, 
ст08, 
ст1, 
ст10, 
ст10860, 
ст10880, 
ст10895, 
ст1-3, 
ст15, 
ст2, 
ст20, 
ст20-5, 
ст20860, 
ст20864, 
ст20880, 
ст20895, 
ст20 К, 
ст25, 
ст3, 
ст30, 
ст3 09Г2С, 
ст35, 
ст3-5, 
ст4, 
ст40, 
ст45, 
ст50, 
ст55, 
ст60, 
ст65, 
ст70, 
чугун

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.